Przejdź do treści

25 marca 2017 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Jacht Klubu Marynarki Wojennej Kotwica. Przedstawione zostały sprawozdania z działalności gdyńskiej centrali oraz jednostek terenowych Klubu. Zebranie udzieliło absolutorium Zarządowi.

Niewątpliwie najważniejszym punktem Zebrania było przyjęcie poprawek do Statutu Klubu. Prowadzone w ubiegłych miesiącach konsultacje zaowocowały konstruktywnymi zmianami, co do których Zarząd Atol-u odnosił się kilkukrotnie. W wyniku rozmów z Zarządem Klubu oraz dyskusji na spotkaniu z Komisją Statutową osiągnięto ostateczny konsensus. Z punktu widzenia naszego Oddziału najważniejsze zapisy w znowelizowanym Statucie to §46 Pkt. 1 c

regulujący w jasny i jednoznaczny sposób kwestię co do możliwości zarządzania będącym pod naszą opieką FARUREJEM:

„Komandor (Oddziału) z racji pełnionej funkcji jest pełnomocnikiem Armatora i Kierownikiem Zakładu Pracy”

oraz §49 regulujący wymagania, jakie Oddział powinien spełnić, aby móc uzyskać osobowość prawną i dający nam zielone światło do podjęcia konkretnych działań w tymże właśnie celu.

Pozytywnym aspektem potwierdzonym podczas Zebrania jest widoczny rozwój i rozbudowa struktur Klubu. W chwili obecnej JKMW Kotwica poza centralą w Gdyni (liczącą 221 członków) składa się z:

  • Oddziału ATOL w Warszawie (65 członków),
  • Oddziału Świnoujście (113 członków),
  • Sekcji w Świnoujściu (94 członków).

Ponadto w roku 2017 planowane jest powołanie Sekcji Sportowej w Gdańsku.

Kolejną ważną zmianą jest rejestracja Klubu w Urzędzie Skarbowym w Gdyni jako czynnego podatnika VAT obowiązująca od dnia 1 marca 2017 r. Jednocześnie zarejestrowane zostały 4 kasy fiskalne w związku z czym Klub jest zobowiązany do prowadzenia rozszerzonej rachunkowości. Wiąże się to z dodatkowymi obciążeniami i obowiązkami zarówno dla Pani księgowej jak i Skarbników poszczególnych jednostek terenowych.

Wszystkich Klubowiczów zachęcam do zapoznania się ze Sprawozdaniem Zarządu Klubu za 2016 rok oraz Znowelizowanym Statutem.

Komandor Włodzimierz Gaul - Walne Zebranie Sprawozdawcze JKMW Kotwica